Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.patriciabereni.com umístěného na webovém rozhraní www.patriciabereni.com (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností

Oleg Olaf Staněk

Hotel Schäfflerhof, Ortstraße 1-2, Habischried PSČ 94253, Německo

IČ: 170/276/50864

DIČ: DE285628050

Adresa pro doručování: Hotel Schäfflerhof, Ortstraße 2, Habischried PSČ 94253, Německo

Telefonní číslo: +49920 13 75

Kontaktní e-mail:

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím

 

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Oleg Olaf Staněk a Patricie Bereniké Staňková, obchodující na těchto stránkách pod názvem „Patricia Bereni - Belle Passion“ a spadající pod Hotel Schäfflerhof (dále jen „Prodávající“), se vztahují na všechny smlouvy o dodávce zboží, které spotřebitel nebo podnikatel (dále jen „zákazník“) ) s prodávajícím ohledně zboží předloženého prodávajícím v jeho online obchodě. Tímto protestujeme proti zahrnutí vlastních podmínek zákazníka, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Tyto smluvní podmínky se přiměřeně vztahují na smlouvy o dodání poukázek, není-li výslovně stanoveno jinak.

1.3 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je fyzická osoba, která uzavírá právní transakci za účelem, který není převážně jejich obchodní ani samostatnou profesní činností. Podnikatelem ve smyslu těchto podmínek je fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které při výkonu své obchodní nebo nezávislé profesní činnosti jedná v rámci právního úkonu.

1.4 Předmětem smlouvy - v závislosti na popisu produktu prodávajícího - může být nákup zboží jednorázovým dodáním, jakož i nákup zboží trvalým dodáním (dále jen „smlouva o předplatném“). V případě smlouvy o předplatném se prodávající zavazuje dodat smluvně dlužné zboží zákazníkovi po dobu sjednané smluvní doby v smluvně dlužných časových intervalech.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů obsažené v internetovém obchodě prodávajícího nejsou závaznými nabídkami na straně prodávajícího, ale slouží k předložení závazné nabídky zákazníka.

2.2 Zákazník může podat nabídku prostřednictvím online objednávkového formuláře integrovaného do internetového obchodu prodávajícího. Po umístění vybraného zboží do virtuálního nákupního košíku a provedení procesu elektronického objednávání zákazník předloží právně závaznou nabídku smlouvy týkající se zboží obsaženého v nákupním košíku kliknutím na tlačítko, kterým se proces objednávky uzavírá. Zákazník může také předložit poptávku prodávajícímu telefonicky, e-mailem nebo poštou.

2.3 Prodávající může nabídku zákazníka přijmout do pěti dnů,

  • zasláním zákazníkovi písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové podobě (e-mailem), přičemž rozhodující je přijetí potvrzení objednávky zákazníkem, nebo
  • doručením objednaného zboží zákazníkovi, přičemž rozhodující je přístup ke zboží k zákazníkovi, nebo
  • požádáním zákazníka, aby zaplatil po zadání objednávky.

Pokud existuje několik výše uvedených alternativ, uzavře se smlouva v okamžiku, kdy se jedna z výše uvedených alternativ objeví jako první. Lhůta pro přijetí nabídky začíná dnem, kdy zákazník odešle nabídku, a končí na konci pátého dne následujícího po předložení nabídky.

Pokud prodávající nepřijme nabídku zákazníka ve výše uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí nabídky, takže zákazník již není vázán svým prohlášením o záměru.

2.4 Při zadávání nabídky prostřednictvím online objednávky prodávajícího je smluvní text uložen prodávajícím a odeslán zákazníkovi v textové podobě E-mailem po odeslání jeho objednávky spolu s těmito podmínkami. Kromě toho je text smlouvy archivován na webových stránkách prodávajícího a může jej zákazník bezplatně vyvolat prostřednictvím svého zákaznického účtu chráněného heslem a poskytnout příslušné přihlašovací údaje, pokud si zákazník před odesláním objednávky vytvořil zákaznický účet v online obchodě prodávajícího.

2.5 Před závazným odesláním objednávky prostřednictvím online objednávkového formuláře prodávajícího může zákazník identifikovat možné chyby vstupu pečlivým přečtením informací zobrazovaných na obrazovce. Účinným technickým prostředkem pro lepší detekci vstupních chyb může být funkce zoomu prohlížeče, která se používá pro zvětšení zobrazení na obrazovce. Zákazník může své zápisy opravit v rámci procesu elektronického objednávání pomocí obvyklých funkcí klávesnice a myši, dokud neklikne na tlačítko, které uzavírá proces objednávání.

2.6 K uzavření smlouvy je k dispozici německý, anglický nebo český jazyk.

2.7 Zpracování a kontaktování objednávek se obvykle provádí prostřednictvím e-mailu a automatizovaného zpracování objednávek. Zákazník musí zajistit, aby jeho e-mailová adresa poskytnutá ke zpracování objednávky byla správná, aby e-maily zaslané prodávajícím mohly být přijímány na tuto adresu. Zejména při používání filtrů SPAM musí zákazník zajistit, aby mohly být doručeny všechny e-maily zaslané prodejcem nebo třetími stranami pověřené zpracováním objednávky.

3) Právo na odstoupení

3.1 Spotřebitelé mají obecně právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Další informace o právu na odstoupení od smlouvy naleznete v stornovací politice prodávajícího.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud není v popisu produktu prodávajícího uvedeno jinak, jsou uvedené ceny celkové ceny včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Dodatečné náklady na balné a dopravu jsou v případě potřeby uvedeny samostatně v příslušném popisu produktu.

4.2 V případě dodávek do zemí mimo Evropskou unii mohou v jednotlivých případech vzniknout dodatečné náklady, za které prodávající neodpovídá a které nese zákazník. Patří sem například náklady na převod peněz úvěrovými institucemi (např. Poplatky za převod, poplatky za směnné kurzy) nebo dovozní cla nebo daně (např. Cla). Tyto náklady mohou také vzniknout v souvislosti s převodem peněz, pokud není dodávka uskutečněna do země mimo Evropskou unii, ale zákazník provede platbu ze země mimo Evropskou unii.

4.3 Platební možnosti budou sděleny zákazníkovi v internetovém obchodě prodávajícího.

4.4 Pokud byla platba předem dohodnuta bankovním převodem, je platba splatná okamžitě po uzavření smlouvy, pokud se strany nedohodly na pozdějším termínu splatnosti.

4.5 Pokud je platba provedena pomocí platební metody nabízené PayPal, je platba zpracována prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“), s výhradou podmínek použití PayPal, dostupných na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua / uživatelská dohoda - plná nebo - pokud zákazník nemá účet PayPal - podléhá podmínkám plateb bez účtu PayPal, které jsou viditelné na adrese https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax- plná.

4.6 Je-li zvolen způsob platby inkasem SEPA, je částka faktury splatná po vydání pověření k inkasu SEPA, nejdéle však před uplynutím lhůty pro předběžné informace. Inkaso se inkasuje, když objednané zboží opustí sklad prodávajícího, ale ne dříve, než vyprší lhůta pro předběžné informace. Předběžné oznámení je každá zpráva (např. Faktura, politika, smlouva) od prodávajícího k zákazníkovi, která ohlásí inkaso prostřednictvím SEPA inkasa. Pokud není inkaso inkasováno z důvodu nedostatečných finančních prostředků na účtu nebo z důvodu poskytnutí nesprávného bankovního účtu nebo pokud má zákazník proti inkasu námitky, i když k tomu není oprávněn, musí nést poplatky vyplývající z kompenzace příslušné úvěrové instituce, pokud je za to odpovědný , Prodávající si vyhrazuje právo provést kontrolu kreditu při výběru způsobu platby inkasem SEPA a odmítnout tento způsob platby, pokud je kontrola kreditu záporná.

5) Dodací a přepravní podmínky

5.1 Dodání zboží se uskutečňuje cestou na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při zpracování transakce je rozhodující dodací adresa uvedená ve zpracování objednávky prodávajícího.

5.2 Pokud přepravní společnost zašle zboží zpět prodávajícímu, protože nebylo možné dodání zákazníkovi, nese náklady za neúspěšnou přepravu zákazník. To neplatí, pokud zákazník není odpovědný za okolnosti, které vedly k nemožnosti dodávky, nebo pokud mu bylo dočasně zabráněno v přijetí nabízené služby, ledaže prodávající tuto službu v přiměřené lhůtě předem neoznámil. To neplatí, pokud jde o náklady na přepravu, pokud zákazník skutečně uplatní své právo na zrušení. Pokud zákazník účinně uplatní právo na zrušení, náklady na vrácení zásilky se řídí pravidly stanovenými v stornovací politice prodávajícího.

5.3 V případě osobního odběru zboží prodávající nejprve informuje zákazníka e-mailem, že zboží, které si objednal, je připraveno k vyzvednutí. Po obdržení tohoto e-mailu může zákazník zboží vyzvednout z centrály prodávajícího po konzultaci s prodávajícím. V takovém případě nebudou účtovány žádné náklady na dopravu.

5.4 Kupóny jsou zákazníkovi poskytovány následovně:

  • stažením po zaslání e-mailem
  • zasláním poštou

6) Doba trvání smlouvy a ukončení smlouvy o předplatném

6.1 Smlouvy o předplatném se uzavírají na dobu neurčitou, nejméně však na dobu minimální uvedenou v popisu produktu v internetovém obchodě prodávajícího. Smlouva o předplatném může být ukončena kdykoli během minimálního období na konci minimální doby a kdykoli po uplynutí minimální doby s výpovědní lhůtou 14 dní.

6.2 Právo na mimořádné ukončení ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. Existuje důležitý důvod, pokud nelze očekávat, že ukončující část bude pokračovat ve smluvním vztahu, dokud nebude dohodnuto ukončení nebo dokud neuplyne výpovědní lhůta, s přihlédnutím ke všem okolnostem jednotlivého případu a zvážení zájmů obou stran.

6.3 Ukončení musí být učiněno písemnou nebo textovou formou (např. E-mailem).

7) Výhrada vlastnictví

Pokud prodávající provede zálohu, vyhrazuje si vlastnictví dodaného zboží, dokud nebude dlužná kupní cena zaplacena v plné výši.

8) Odpovědnost za vady (záruka)

8.1 Pokud je zakoupená věc vadná, platí ustanovení zákonné odpovědnosti za vady.

8.2 Zákazník je vyzván, aby reklamoval zboží u dodaného zboží se zjevným poškozením při přepravě a informoval o tom prodávajícího. Pokud zákazník nedodrží, nemá to žádný vliv na jeho právní nebo smluvní nároky na vady.

9) Zvláštní podmínky pro zpracování zboží podle určitých specifikací zákazníka

9.1 Pokud prodávající podle obsahu smlouvy dluží kromě dodání zboží zpracování zboží v souladu s určitými specifikacemi zákazníka, má zákazník veškerý obsah potřebný ke zpracování, jako je text, obrázky nebo grafika ve formátech souborů, formátech, obrazu specifikovaném provozovatelem - poskytovat velikosti souborů a udělit mu nezbytná práva na používání. Zákazník je výhradně odpovědný za pořízení a nabytí práv k tomuto obsahu.

Zákazník prohlašuje a přebírá odpovědnost za právo používat obsah poskytovaný prodávajícímu. Zejména zajišťuje, aby nebyla porušována žádná práva třetích stran, zejména autorská práva, ochranné známky a osobní práva.

9.2 Zákazník zbavuje prodávajícího nároků třetích osob, které může uplatnit v souvislosti s porušením svých práv smluvním použitím jeho obsahu prodávajícím. Zákazník rovněž přebírá přiměřené náklady na nezbytnou právní ochranu včetně všech právních a právních nákladů v zákonné výši. To neplatí, pokud zákazník není odpovědný za porušení. Zákazník je povinen neprodleně, pravdivě a úplně, poskytnout prodávajícímu veškeré nároky třetích stran, veškeré informace, které jsou nezbytné pro posouzení reklamací a obhajoby.

9.3 Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracování objednávek, pokud obsah poskytovaný zákazníkem porušuje zákonné nebo oficiální zákazy nebo je v rozporu s běžnou slušností. To se týká zejména poskytování anti-ústavního, rasistického, xenofobního, diskriminačního, urážlivého, mladistvého ohrožení a / nebo násilí oslavujícího obsahu.

10) Uplatňování dárkových poukazů

10.1 Poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím online obchodu prodávajícího (dále jen „dárkové poukazy“), mohou být uplatněny pouze v online obchodě prodávajícího, pokud není uvedeno jinak.

10.2 Dárkové poukazy a zbývající dárkové poukazy lze uplatnit až do konce třetího roku po roce, kdy byl poukaz zakoupen nebo do data uvedeného na dárkovém poukazu. Zbývající kredit bude zákazníkovi připsán do data vypršení platnosti.

10.3 Dárkové poukázky lze uplatnit pouze před dokončením procesu objednávky. Následné vyrovnání není možné.

10.4 Na jednu objednávku lze uplatnit pouze jeden dárkový poukaz.

10.5 Dárkové poukazy lze použít pouze k nákupu zboží, nikoliv k nákupu dalších dárkových poukazů.

10.6 Pokud hodnota dárkového poukazu nepostačuje k pokrytí objednávky, lze k úhradě rozdílu zvolit jeden z dalších způsobů platby nabízených prodávajícím.

10.7 Úvěr na dárkovém poukazu není vyplácen v hotovosti ani úroky.

10.8 Dárkový poukaz je přenosný.

11) Affiliate program

V případě affiliate programu vystupuje Patricie Bereniké Staňková pouze jako zprostředkovatel a nenese právní zodpovědnost vyplývající z obchodního vztahu. Veškerá práva a povinnosti nese majitel nebo odpovědný zástupce příslušného obchodu.

12) Rozhodné právo

Právo Spolkové republiky Německo se vztahuje na všechny právní vztahy mezi stranami, vyjma zákonů o mezinárodním nákupu movitého zboží. Pro spotřebitele se tato volba práva použije, pouze pokud poskytovaná ochrana není zrušena závaznými ustanoveními práva státu, v němž má spotřebitel obvyklý pobyt.

1) Alternativní řešení sporů

13.1 Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů na internetu na následujícím odkazu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z online prodejů nebo smluv o poskytování služeb, kterých se spotřebitel týká.

13.2 Prodávající není povinen ani ochoten se účastnit řízení o urovnání sporu před rozhodčí radou spotřebitele.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 11.1.2020